top of page

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası, Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Smart Plus) bünyesinde ve şubelerinde çalışan ve hizmet sağladığı tüm kadınların, erkeklerin, kız ve oğlan çocuklarının, LGBTİ+ bireylerin eşit fırsatlara ve kaynaklara erişmelerini, eşit muamele görmelerini, barışçıl bir ortamda bulunmalarını garanti altına almak için, ulusal ve uluslararası antlaşma ve belgelere dayanan asgari standartları ve mekanizmaları belirlemek konusunda taahhüdünü ortaya koyar.

Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, insan onurunu ve itibarını çalışmasının merkezinde tutar. Şirket ilkeleri gereği toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını benimseyerek tüm çalışanlarına ve hizmet sağladığı kişilere güvenli ve huzurlu bir şekilde bir arada var olabilecekleri bir ortam sağlamakla yükümlüdür. Bu politika ile, çalışanlarının bu taahhüdü benimseyerek, çalışma arkadaşlarına ve hizmet sağladığı kişilere olan sorumluluklarının farkındalığıyla çalışmalarını ve güvenli, eşitlikçi ve barışçıl çalışma ortamını sürdürmesini bekler.

Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, cinsiyete duyarlı ve insan hakları temelli yaklaşımı kurumsal ve insani yardım eylemlerine dâhil eder; tüm kadın, erkek, kız çocukları ve oğlan çocukları, LGBTİ+ bireyler ile afet ve çatışmadan etkilenen toplulukları ve insani yardım çalışanlarını da kapsayacak şekilde bir arada yaşam temeli oluşturur. Şirket, çalışanları ve hizmet sağladığı kişiler için ayrım gözetmeme ilkesiyle; ırk, cinsiyet, renk, dil, din, inanç, politik düşünce, köken, engeli olma durumu, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifade biçimi, tıbbi durum, medeni durum, yaş gibi çeşitliliklerin farkında olarak herkese eşit fırsatların tanınmasını taahhüt eder. Şirket, aynı zamanda çalışanlarının ve hizmet sağladığı kişilerin; kadınların, kız çocuklarının, erkeklerin, oğlan çocuklarının, LGBTİ+ bireylerin ve diğer hassas grupların kendi içlerindeki deneyim çeşitliliğini ve toplumsal cinsiyete dayalı farklı etkilenme biçimlerini gözetir; toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan çalışmalar yürütür.

Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, çalışma ilkeleri gereği çalışanlarının iyilik halini gözetir. Çalışanlarının sağlığını korumak ve esenliğini sağlamak için, çalışma ortamlarını çalışanlarının cinsiyete dayalı ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak oluşturmaya özen gösterir. Şirket, yaşamın her alanında hizmet sağladığı kişilerin farklılıklarını ve cinsiyete dayalı hassasiyetlerini gözetir; kendi kararlarını alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar yaratmak için kurumun yeteneklerini güçlendirir, sürdürülebilir kalkınma ve barışa katkı sağlamayı hedefler.

Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Hizmetlerinde Kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen programlara ve projelere öncelik verir ve yürütür. Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini hedefleyen proje ve programları yürütemeyeceği durumlarda dahi, programlarında toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasına özen gösterir. Programlarını ve hizmetlerini yürütürken çalışanlarının ve hizmet sağladığı kişilerin güvenliğinin sağlanması en öncelikli konusudur; kasıtlı veya kasıtsız olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılmalarına neden olabilecek her türlü eylemi veya eylemsizliği yasaklar ve olası zarar görebilirlik risklerinin azaltılması için önlemler alır.

Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu, kurumun tüm yapılarında ve yürütülen operasyonlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını ön koşul olarak kabul eder. Çalışanlarının ve hizmet sağladığı kişilerin güvenliğinin sağlandığı, cinsiyet temelli farklılıklarının gözetildiği ve temel insan hakları çerçevesinde iyilik hallerinin gelişmesi için eşit kaynaklara ve fırsatlara erişimlerinin sağlandığı bir çalışma anlayışıyla programların yürütülmesini taahhüt eder. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kurumsal kapasitenin bütüncül bir yaklaşımla güçlenmesi için, tüm çalışanların ve hizmet sağlanan kişilerin ihtiyaç ve taleplerinin periyodik olarak değerlendirilerek çalışmaların yürütüldüğünden emin olur. Yönetim Kurulu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar, hazırlanacak projeler ve yürütülen programlarla ilgili toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe planlamasının yapıldığından emin olunmasını; fon geliştirme sürecinde kaynakların bir kısmının bu amaca ayrılmasını sağlar.

Bu politika kapsamındaki tüm kişiler bu politikayı okumayı, anlamayı ve hem profesyonel hem de özel hayatlarında bu politikaya uymayı taahhüt eder. Cinsel sömürü, istismar, taciz ve mobbing dâhil herhangi bir toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türüne yol açabilecek her türlü eylem veya eylemsizlik, Şirket’in tüm mensuplarına, ortaklarına ve ziyaretçilerine açıkça yasaklanmıştır. Söz konusu kişilerin bu politikadaki taahhütlere ve yükümlülüklere uygun şekilde davranmaları beklenmektedir. 

Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası, 01.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 02/2022 karar numarası ile kabul edilmiştir.

POLİTİKA İLKELERİ
• Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını asgari standart olarak şirket içinde desteklemek;
• Kadınların ve LGBTİ+ bireylerin güvenliğini önceleyen ve saygın hissettiği bir kurum kültürü oluşturmak;
• Kurum içerisinde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcı tutum, davranış ve söylemleri ortadan kaldırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişimi güçlendirmek;
• Sektörel önceliklerde kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına hizmet eden programlar tasarlamak ve uygulamak;
• Tüm departmanlarda, yönetim seviyelerinde ve meslek gruplarında cinsiyet dengesi ve cinsiyet çeşitliliği gözetilerek, kadın ve LGBTİ+ bireylerin katılımını desteklemek;
• Hizmetlerinde, projelerinde, faaliyetlerinde kadınlar ve kız çocukları için güvenli alan oluşturmak ve bu yaklaşımla hizmet vermek;
• Hizmetlerin ve projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı gözetilerek yürütülmesini sağlamak;
• Toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma sürecinde düzenli toplumsal cinsiyet analizi yapılmasını sağlayarak kadınların, erkeklerin, kız çocuklarının ve oğlan çocuklarının farklı etkilenme biçimlerinin, özel ihtiyaçlarının ve deneyimlerinin farkında olarak hizmetlere erişimleri ve kapasitelerinin güçlenmesi için kapsayıcı hizmet verdiğinden emin olmak;
• Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen program, proje ve faaliyetler yürütülmesi için çalışanların bilgi ve donanımını artırmak;

bottom of page